มัลติมิเตอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำ

มัลติมิเตอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำ4

(1)เป็นเครื่องวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร แบบภาคสนาม มีรายละเอียดดังนี้

1. วัดความเป็นกรด- เบส (pH

1.1 วัดได้ระหว่างค่า pH 0 – 14 มีค่าความละเอียดและมีค่าความถูกต้อง + 0.02 pH

1.2 มีโปรแกรมความจำสำหรับสอบเทียบค่า pH แบบอัตโนมัติ และสามารถตั้งค่า

สารละลายมาตรฐานเพิ่มเติมได้

2. วัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity)

2.1 วัดได้ระหว่าง 0 – 400 mS/cm โดยมีค่าความละเอียด และมีค่าความถูกต้อง +1% ของค่าที่อ่านได้

2.2 มีโปรแกรมความจำสำหรับสอบเทียบแบบอัตโนมัติ และสามารถตั้งค่าสารละลายมาตรฐานเพิ่มเติมได้

3. วัดความเค็ม (Salinity)

3.1 วัดได้ระหว่าง 0 –70PSU มีค่าความละเอียด และมีค่าความถูกต้อง +2% ของค่า ที่อ่านได้

3.2 สามารถทำการสอบเทียบด้วยสารละลายมาตรฐาน

4. วัดอุณหภูมิ (Temperature)

4.1 วัดได้ระหว่าง -5 ถึง 55° C มีค่าความละเอียดและค่าความถูกต้อง + 0.15° C

4.2 สามารถทำการสอบเทียบแบบอัตโนมัติ

5.วัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (Dissolved Oxygen)

5.1 วัดได้ระหว่าง 0 – 50 mg/L มีค่าความละเอียด และมีค่าความถูกต้อง + 1.5 % ของค่าที่อ่าน

5.2 สามารถทำการสอบเทียบแบบอัตโนมัติได้ ด้วยสารละลายมาตรฐานหรือในอากาศ

6.วัดปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำ (TDS)

- วัดได้ในระหว่าง0 – 400000 mg/Lโดยมีค่าความละเอียด และมีค่าความถูกต้อง + 1 % ของค่าที่อ่านได้

7.วัดความถ่วงจำเพาะของน้ำทะเล (Seawater Specific Gravity)

- วัดได้ระหว่าง 0 -50 มีค่าความละเอียด และค่าความถูกต้อง +1

 

(2) อุปกรณ์ประกอบเครื่อง ดังนี้

2.1 หัววัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร (pH / Conductivity / DO / °C probe) พร้อมสายเคเบิล ยาว 10 เมตร จำนวน 1 ชุด

2.2 สารละลายสำหรับสอบเทียบแบบรวดเร็ว (Quick Calibration Solution) ขนาด 500 ml จำนวน 1 ขวด

2.3 แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟได้ 1.2 V จำนวน 4 ก้อน

2.4 สายชาร์จแบตเตอรี่ (12 Vdc Adapter) จำนวน 1 ชุด

2.5 สายชาร์จแบตเตอรี่สำหรับใช้ในรถยนต์ จำนวน 1 ชุด

2.6 อุปกรณ์สำหรับดูแลและทำความสะอาดหัววัด (Probe maintenance kit) จำนวน 1 ชุด

2.7 สาย USB interface สำหรับใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด

2.8 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อประมวลผลการวัดคอมพิวเตอร์ (Windows Compatible Software) จำนวน 1 ชุด

2.9 กระเป๋าบรรจุเครื่องมือทำจากวัสดุที่คงทนต่อการกระแทก จำนวน 1 ใบ

2.10 คู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด

(3) รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี สำหรับตัวเครื่อง และ 1 ปี สำหรับหัววัด นับจากวันส่งเครื่องมือ

(4) ผู้เสนอราคามีเอกสารแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิต เพื่อเป็นหลักประกันในเรื่องชิ้นส่วนอะไหล่ และได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001

 

Logo-New2ขาย ปลีก/ส่ง สำหรับงานสอบราคา ประกวดราคา สเปคงบ สพฐ. และหน่วยงานราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธีรพงษ์ 083-0494100, E-mail : Virotekorat@gmail.com หรือ Fax 044-243153

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งรายการให้ทำใบเสนอราคาได้ทางไลน์ แอด เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply